Michel Haegeman

Energie Prestatie Certificaat

Energiedeskundige type A, aangesteld door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC) voor verkoop of verhuur van bestaande gebouwen met woonfunctie.

 

 

 

 

Voor welke woningen is het EPC verplicht?

In het algemeen is een EPC verplicht bij:

  • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, ... in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;

  • de verhuur van een woning, appartement, studio,…  en bij onroerende leasing. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, vakantiewoning,... .

Is een EPC verplicht voor volgende situaties?

VERHUUR : Bij gewone huur voor contracten vanaf 2 maanden
STUDENTENKAMER : verkoop-ja, verhuur-ja (opm: Bij gemeenschappelijke keuken, badkamer of toilet: 1 EPC voor het volledige gebouw. Bij aparte faciliteiten: apart EPC.)
SERVICEFLAT : verkoop-ja, verhuur-ja, in geval van huur-overeenkomst (opm: Voor serviceflats waar gewerkt wordt met een dagprijs zonder huurovereenkomst, is geen EPC vereist. Rusthuizen vallen onder het EPC voor publieke gebouwen.)

Een EPC nodig? Zo gaat u te werk!

Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een woning.
Hieronder bekijken we de verantwoordelijkheden stap voor stap.

De eigenaar moet een EPC hebben
Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders. De eigenaar (verkoper) stelt daarom een erkende energiedeskundige type A aan. De eigenaar kan dan vooraf aan het plaatsbezoek de nodige documenten opzoeken en verzamelen(bv. geldige facturen van werken aan de woning). Hij overhandigt die documenten aan de energiedeskundige ten laatste tijdens het plaatsbezoek. Vaak resulteert het gebruik van een bewijsstuk in een beter energiescore. Als er geen  bewijsstuk  voorhanden is, wordt gerekend met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie.
De energiedeskundige inspecteert de woning
De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... Bij de inspectie moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen. De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. Het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid. De energiedeskundige type A moet voor de opmaak van het EPC de eigenaar (verkoper) informeren over de bewijsstukken (pdf) die onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het EPC. De energiedeskundige controleert of de ontvangen documenten voldoen aan alle voorwaarden om als bewijsstuk in aanmerking te komen. De energiedeskundige lijst de ontvangen documenten op en zowel de eigenaar als de energiedeskundige ondertekenen de lijst van de ontvangen documenten.

Wat komt aan bod in het EPC

- Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en het verwarmen van water. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur!
- De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst. Een score in de groene zone wijst op een energiezuinige woning, de rode zone staat gelijk aan energieverslindend. Op de balk staan waarden van 0 tot 700. Hoe hoger de score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe slechter de woning scoort op energie. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.

- Op het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt en tot wanneer het EPC geldig is. Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.
- Pagina twee van het EPC gaat in op de energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie.

- Verder kunt u de energiebesparende aanbevelingen nalezen. Deze aanbevelingen worden door de software gegenereerd op basis van de ingevoerde gegevens. In het vrij invoerveld kan de energiedeskundige zelf bijkomende aanbevelingen of opmerkingen formuleren. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar tonen welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning.
- Op het EPC vindt u ook een overzicht van de voornaamste gegevens van de woning die door de energiedeskundige in de software werden ingegeven.

De kostprijs

De prijs (excl. btw) van een EPC is afhankelijk van de grootte en/of de complexiteit van het gebouw. Als maatstaf hanteren wij de bruikbare vloeroppervlakte (vlgs EPC) als eenheidsprijs, met een minimum van € 100 en een maximum van € 250.
Voorbeeld 1

appartement
109 m² =

€ 109

Voorbeeld 2

woning
320 m² =

€ 250

Verplichte vermelding van de EPC-informatie in advertenties

Wie verkoopt of verhuurt, moet enerzijds over een geldig EPC beschikking en moet anderzijds een aantal elementen uit het EPC vermelden in advertenties of bekendmakingen waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

Wat moet u vermelden in de advertenties?

- het kengetal of de energiescore (in kWh/m²), en

- het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer of de unieke code van het EPC. De unieke code is een deel van het energieprestatiecertificaatnummer: het tweede groepje van maximum tien cijfers. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden. Bijvoorbeeld voor het certificaatnummer 20081101-0000000245-00000015, is de unieke code = UC 245. De vermelding van de letters "UC" voor de code is verplicht, dus: UC: 245. Zo wordt verwarring met het kengetal van het EPC of andere informatie vermeden. Het is ook toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren.

Wat wordt verstaan onder advertentie?

De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in bekendmakingen in : de etalages van makelaars; affiches omtrent openbare verkoop; informatie op (immo-)beurzen; drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten; online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings; TV- of radio-advertenties.

Uitzondering op de EPC-advertentieplicht

In kleine zoekertjes in gedrukte media, zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen, volstaat het vermelden van het EPC-kengetal. Er is geen melding verplicht op kleine raamaffiches te koop/te huur zonder verdere informatie of op kleine panelen aan de woning zelf waar enkel verwijzing naar het immokantoor staan.

Controles en statistieken

Het VEA controleert zowel op aanwezigheid van het EPC als op correctheid. Ook de EPC-vermeldingen in advertenties worden gecontroleerd.

Controle op de aanwezigheid van het EPC
- Het VEA controleert steekproefsgewijs of woningen die te koop of te huur zijn, over een geldig EPC beschikken.
- Notarissen hebben meldingsplicht bij afwezigheid van een EPC.
- Iedereen kan ook het ontbreken van een EPC aan het VEA melden. Anonieme of onvolledige meldingen worden niet aanvaard.
Als een eigenaar niet (tijdig) over een geldig EPC beschikt, dan wordt de eigenaar uitgenodigd om schriftelijke argumenten in te dienen. Het ontbreken van een EPC betekent niet dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden. De eigenaar riskeert wel een administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro.
Controle op de correctheid van het EPC
Het VEA controleert steekproefsgewijs op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige en op de correctheid van het EPC. In geval van misbruik of kennelijke onbekwaamheid, kan het VEA de erkenning van de energiedeskundige intrekken. Als een EPC van onvoldoende kwaliteit is, kan VEA de energieprestatiecertificaten in kwestie intrekken. Als het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt, dan kan het VEA aan de energiedeskundige een boete opleggen van 500 tot 5000 euro.
Controle op de advertentieverplichting van het EPC
Bij het te koop of te huur stellen van een woning moet de EPC-score en het adres in de krantenadvertentie, in tijdschriften, op websites,... vermeld zijn.
Wil de verkoper/verhuurder de adresgegevens niet publiceren, dan is de unieke code van het certificaatnummer een geldig alternatief. Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEA aan de eigenaar, de immobiliënmakelaar of  de notaris die de woning te koop of te huur plaatst, een boete opleggen van 500 tot 5000 euro.
Nuttige documenten, cijfers en statistieken EPC residentieel

Algemene statistieken EPC residentieel (pdf)

Gemeentelijke statistieken EPC residentieel (pdf)

Graag staan wij tot uw dienst!

Binnen de week leveren wij uw Energieprestatiecertificaat! Correct, snel en betaalbaar, zonder bijkomende kosten! Voor meer informatie of aanvraag tot opmaak van uw EPC, contacteer mij!

CONTACT FORMULIER